mesos / month
Gràfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Synchloe callidice
Autor i localitat biotipica: 1800 (Hübner) Alps suissos.
Alimentació: Cardamine pratense; Erysimum pumilo; Reseda glauca
Hàbitat: Vola en prats de montanya en vol rapid i en zigazaga. Juliol/agost.
Altitud de vol : 1200.m - 2903.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.